Lokalplansarbejde

Ny lokalplan

Det blev på generalforsamlingen 2012 besluttet at bestyrelsen skal arbejde på at få en ny lokalplan for området, da den eksisterende på flere områder ikke er i overensstemmelse med det faktuelle byggeri og husenes placering på området.

I 2015 blev der på generalforsamlingen besluttet, hvilke ændringer for området, man gerne ville have i en ny lokalplan. Dette blev efterfølgende sendt til Teknisk Forvaltning, der i foråret 2016 udsendte et lokalplansforslag til bestyrelsen.

Endelig forslag til ny lokalplan vil blive sendtl i høring hos alle husejere i efteråret. Høringsperioden er 8 uger.

Lokalplanen har efter høringperioden været igennem en tilretning i Teknisk forvaltning, som betyder, at den formodentlig først vil være gældende senere på året.


Der er samtidig givet mange dispensationer i forbindelse med bygning af udhuse af carporte, da behovene er ændret i takt med, at husene er blevet solgt og i stigende grad bruges til helårsbeboelse.

En del matrikler er blevet ændret, for at det har været muligt at placere carporte og udhuse hensigtsmæssigt i området. Man må formode, at også nye ejere har behov for ændringer, hvorfor det er lettere for fremtidige byggeansøgninger, at lokalplanen dækker de dispensationer, der allerede er givet i området.

Lokalplan

Den nuværende lokalplan for området.